Sara & Byron

sara.jpg  Byron.jpg (42168 bytes)

IMAG0774.jpg (65556 bytes)

BYRON23.jpg (113777 bytes)

IMAG0767.jpg (22929 bytes)

IMAG0763.jpg (66704 bytes)

Sara-Malorie.jpg (34922 bytes)

saraggk.jpg (47151 bytes)

IMAG0764.jpg (50052 bytes)


Upper Station (1971)

UpperStation.jpg (64335 bytes)


Shasta Dam Trip

Byron-Me.jpg (122411 bytes)


Sara's New Kitchen

IMAG0941.jpg (77055 bytes)


IMAG0942.jpg (85957 bytes)


IMAG0943.jpg (80816 bytes)


IMAG0945.jpg (62268 bytes)


IMAG0944.jpg (34716 bytes)